Deklaracja dostępności serwisu Przedszkola Samorządowego Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkola Samorządowego Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-13. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Korbut, adres poczty elektronicznej urszulakorbut@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505451397. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Kozłowa 25 15-868 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps55@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 662 88 99

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola składa się z 2 części: parter oraz piętro.
Aby dostać się do budynku, należy pokonać kilka schodów w górę, następnie drzwi wejściowe do przedsionka (otwierane ręcznie) oraz drzwi do holu głównego (zabezpieczone kratą zbliżeniową „Stoperek” otwierane ręcznie). W jednostce są obszary kontroli.
Przed wejściem do przedszkola znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich - dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy pierwszych drzwiach wejściowych można korzystać z dzwonka.
Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Chcąc dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
Na parterze przedszkola jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.
W przedszkolu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem przedszkola znajduje się parking wielostanowiskowy.

Udogodnienia

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku
ul. Kozłowa 25
15-868 Białystok
tel. 85 662 88 99
Powrót na początek strony